Kleeschen an Housecker

Den Kleeschen kennt

WesTour 2 - Stand 60

Haaptstrooss Hovelange 

Samsten 27.11. vun 16h30-18h00 

Sondes 28.11. vun 14h00-16h00 

Iessen an drenken

Mat Covid-Check, brengt ären Zertifikat mat

WesTour 1 

Stand 25 Mahatma Ghandi Scouten vu Bierkrech 

Stand 56 Feldbecker Harry 

WesTour 2

Stand 49 Björn 

Stand 45 Samy Chelbat 

WesTour 3 - Sondes

Stand 43 Cordier-Lambert 

Stand 44 Fëscherclub Martel 

WesTour 4

Stand 13, 14 & 15 Autisme Luxembourg 

WesTour 5 - Samstes

Stand 23 Bäcker Jos 

Exposant an Visiteur